Dünya

Tasavvuf Ehlinde Zikir

Ahmet Rufai:”Zikir, semavi ve arazi inecek her türlü musibete kalkandır.”

                      “Zikir, Kalbin nurudur, vesveselerden kalbi muhafaza, insanlara meyletmeyi terk etmektir.”           

Zünnuni Mısri:”Zikir, iman ve ilimdir. Zikir, kalbi amellerin tamamını toplayan bir isimdir.”

Sehl b. Tüsteri:”Zikir nedir? , diye sorulunca dedi:

Zikir itaattir.

Dendi ki: itaat nedir?

İhlâstır dedi.

Dendi ki: ihlâs nedir?

Müşahededir dedi.

Dendi ki: Müşahede nedir?

Ubudiyettir dedi.

Dendi ki: Ubudiyet nedir?

Rızadır, dedi.

Dendi ki: Rıza nedir?

Fakriyettir, dedi.

Dendi ki: Fakriyet nedir?

Tazarru, iltica  ve ölene kadar selamette kalmaktır”

Abdullah Harraz Razi:”Zikir, ariflerin gıdasıdır.”

Faris Bağdadi:”Zikir, gafleti kovmaktır.”

Abdullah Herevi:”Zikir, gaflet ve unutmaktan kurtuluştur.”

Ömer Sühreverdi:”Zikir, kalp amellerinin toplamıdır.”

Necmettin Razi:”Zikir, Allah’tan gayriyi unutarak ondan başkasını zikretmemektir.”

İmam Nevevi:”Zikir, kulun kendi gafleti sebebiyle kapatmadıkça Allah’ın kulu ile arasında açtığı en büyük Allah kapısıdır.”

Mahmud Ferkavi:”Zikir, kalbin zikredileni söylemesi ve dilin de kalbe tercüman olmasıdır.”

Kutbuddin Erdevili:”Zikir, daima zikredilen ile hem hal olması ne zikre ne de kalbe iltifat etmeden doğrudan zikrolunanda kaybolmaktır.”

Abdulvehhab Şarani: “Zikir, müridanın kılıcıdır. Onunla insan ve cin düşmanlarına karşı savaşır, onunla kendilerine gelen bela ve sıkıntıları defederler.”

İsmail Vilyani: “Zikir, kalplerin cilasıdır.”

Ahmed Gümüşhanevi: “Zikir, Hakla beraber devamlı huzuru kalp olup onu unutmaktan kurtuluştur.”

Muhammed Mazi Ebul Azaim: “Hakikat ehline göre zikir, gafleti kovmaktır.”

Abdulmunim Hafni: “Zikir, gaflet meydanından müşahede fezasına çıkıştır.”

Muhammed Mehdi Raves: “Zikir, kalbin cilası, sırrın nuru, yüzün heybeti ve kalbin devletidir.”

Yahya b. Muaz Razi: “Dünyayı zikir derttir, mahlûkatı zikir beladır, ukbayı zikir devadır, Mevlayı zikir ise şifadır.”

İbn-i Salim-i Basri: “Zikir üç çeşittir:

1-Dille zikir sevabı 10 hasene

2-Kalple zikir sevabı 700 hasene

3-Muuhabbetle dolu zikir sevabı ölçülmez.”

Ömer Sühreverdi: “Zikir dört kısımdır:

1-Dil ile zikir

2-Kalp ile zikir

3-Sır ile zikir 

4-Ruh ile zikir”

Kutbuddin-i Bekri Dımaşgi: “Dilin zikri nefsin zikridir. Harfler ve seslerin duyulmasıyla olan zikirdir.

Kalbin zikri, unutmanın zıddı olan zikirdir. O kalbi gözetmedir.

Sırrın zikri, ilahi sırları müşahede için murakabedir.

Ruhun zikri,tecelliyat ve samedani sıfatların nurunu müşahededir.

Zikr-i Hafi, zatın güzellik nurlarını ayan beyan görmedir.”

Ahmet Gümüşhanevi: “Zikir üç kısımdır:

1-Avamın Zikri: Kalbi gafil olduğu halde dil ile zikirdir.

2-Havasın Zikri: Kalbi huzurlu olduğu halde dil ile zikirdir.

3-Ehasın Zikri: Has kalp, huzur zikridir.”

Mansur Hallac: “Zikir üç kısımdır:

1-Dil ile zikir

2-Kalp ile zikir

3-Ruh ile zikir. Bu üç zikir bir Müminde toplanırsa işte o kimse ZAKİR namını alır.”

Ebul Hasan şazeli:”Zikrin meyvesi Salih amel ve nurdur.”

İmam Nevevi:”Zikir, kalp ile ve dil ile olur. Zikrin en efdali kalp ve dil beraber olanıdır. Tek başına olan zikirde ise kalp zikri daha efdaldir.”

Cüneydi Bağdadi:”Zikir anında zikri görmek, unutmanın en üst düzeyidir”

Ebu Hasan Gannad:”Yiyecekler bedenlerin gıdası olduğu gibi zikir de ruhun gıdasıdır.”

Ebu Bekr şibli:”Zikrin hakikati, kişinin yaptığı zikri unutmasıdır.”

Kasım Seyyari:”Zikrin hakikati, gafleti kovmaktır.”

Ebu Talibi Mekki:” Zikrin hakikati, Allah’ı bilmektir”

Muhammed b.Fadl Belhi:”Dil ile zikir keffaret ve derecedir,kalp ile zikir ise kurbiyyattir.”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu